Amerikanskt studie visar: Korrekt genomförd golvvård minskar halk- och fallskador

En amerikansk studie visar att korrekt genomfört golvvård är av största vikt för att undvika halkskador. Sambandet har både medicinsk och ekonomisk betydelse.

Halk- och fallskador drabbar många och kostar även stora pengar i utbetalda försäkringsersättningar CNA, ett amerikanskt försäkringsbolag, har i en rapport blottlagt sambandet mellan hala golv och former/kvalitet för golvvård. Bland CNAs försäkringsärenden står halk- och fallskador för 24% av kostnaden för försäkringskompensationer, vilket är talande för hur vanligt förekommande olyckor av denna typen är. Resultaten av studien - New Techniques to Control Slips and Falls in Public Places –  talar sitt tydliga språk: rätt underhåll av golven är av största vikt för att undvika skador av detta slag. Ordentligt rengjorda och väl underhållna golv främjar bromsande friktion. Förutom korrekt städning av golven påtalas också väl placerade entrémattor mattor. En rekommendation som framkommer är att mattor bör placeras på de mest belastade områdena så som entréer eftersom mattor i dessa områden effektivt reducerar smuts och vatten i övriga delar av byggnaden. I rapporten skrivs också att mattor måste bytas ut regelbundet för att behålla sin funktion och inte ”mättas”. I annat fall finns risk för att situationen förvärras, med ökad spridning av smuts och vätska.

Källa