Miljö

 

Mälarkronan AB gör sitt bästa för att skapa förutsättningar till miljöförbättring. Utveckling av miljöpolicy sker ständigt och det är ett arbete som aldrig är ändig. Principen och de kvalitativa målen som beskrivs i denna miljöpolicy utgör grunden för vårt ekologiska tänkande.

 

 • Vår  målsättning vad gäller miljöarbetet är att inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav dvs miljölagstiftning samt föreskrifter , utan gå ett steg längre, relaterat till våra miljöaspekter, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna.
 • Välja arbetsmetoder som är skönsamma för miljön.
 • Använda oss endast av rengörningsmedel och toalettpapper som är godkända med svanen eller Svenska Naturskyddsföreningens märke.
 • Undvika engångsprodukter i största möjliga mån.
 • Använda kvalitetsmoppar med hög livslängd så att miljön inte belastas med onödig avfall.
 • Källsortera alla avfall i största möjliga mån.
 • Vara noga i att inte överdosa rengörnigsmedel.
 • Inte byta soppåsar om det bara ligger ett par papper i den, utan plocka upp de istället.
 • Involvera och fortlöpande utbilda alla medarbetare i vårt miljöarbete.
 • Bedriva miljöarbetet i samarbete med våra kunder, miljövårdande myndigheter och miljöorganisationer.
 • Ledningen har det yttersta ansvaret för att miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar på uppdrag av Mälarkronan AB samt att den är tillgänglig för allmänheten.

Miljöpolicyn speglar Mälarkronans åtagande för att organisationen skall följa tillämpliga lagar och ständiga förbättringar. Den utvärderas och omarbetas regelbundet för att den alltid skall ta hänsyn till ändrande förhållande och till ny information och naturligtvis kunna förstås av medarbetare och externa intressenter.
Detta är något som genomsyrar allt vårt arbete inom Mälarkronan AB och vi är givetvis öppna för dialog med dig som kund om hur miljöarbetet kan tas ett steg längre fram på ditt företag. Det kan handla om källsortering, golvvårdsmetoder, pappersförbrukning m.m.

Vi bidrar till ett bättre miljö – var med du också !